Salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag 

1.1.Nærværende Almindelige salgs- og leverings betingelser er gældende ved al samhandel mellem PROTECT A/S, CVR nr. 25687272 (i det følgende kaldet PROTECT) og forhandleren/ distributøren (i det følgende kaldet Kunden). 

1.2.Salgs- og leveringsbetingelserne kan alene gyldigt fraviges i det omfang der foreligger skriftlig og underskreven aftale mellem PROTECT og Kunden. Det præciseres, at nærværende Salgs- og leveringsbetingelser ikke viger for Kundens eventuelle indkøbsbetingelser. 

2.Prisliste, produktbeskrivelser markedsføringsmaterialer m.v. 

2.1.PROTECT forbeholder sig ret til uden varsel at ændre sine priser og specifikationer på sine produkter. 

2.2.Specifikationer på produkter der angives i pro-duktbeskrivelser eller markedsføringsmateriale er alene omtrentlige, og der kan således fore-komme.afvigelser.

 2.3.PROTECT tager forbehold for fejlangivelser i prislister, produktbeskrivelser, markedsførings-materiale m.v. og er ikke bundet, såfremt der er fejl. 

3. Levering og risikoovergang 

3.1. PROTECT skal efter accept af ordre levere hurtigst muligt, medmindre der er truffet anden aftale. 

3.2. Levering sker ab PROTECT’s forretningssted til en af PROTECT valgt selvstændig fragtfører. 

3.3. Risikoen for varens hændelige undergang overgår til Kunden ved levering. 

4. Transportomkostninger og forsikring 

4.1. Omkostninger forbundet med transport af produkterne, herunder transportforsikring fra den i pkt. 

3.2 nævnte adresse, afholdes af Kunden og er således PROTECTuvedkommende. 5. Forsinkelse og force majeure 

5.1. PROTECT tilstræber at foretage levering på det aftalte leveringstidspunkt. 

5.2. Såfremt PROTECT’s levering bliver forsinket, er PROTECTforpligtet til at underrette Kunden om udskydelsen af leveringen, og herunder meddele hvornår levering forventes at blive gennemført. 

5.3. Kunden kan ikke, før PROTECThar udskudt levering 3 gange, ophæve aftalen.

 5.4. Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning eller lignende i forbindelse med forsinkelse. 

5.5. PROTECT er ikke ansvarlig i tilfælde af force majeure, transportforhindringer, forsinkelse fra underleverandør, arbejdsuheld og ildebrand.6. Immaterielle rettigheder 

6.1. PROTECT er indehaver af eller har licens til samtlige immaterielle rettigheder til ethvert udleveret materiale og produkt. Materialet og produktinformation er personligt og må ikke af Kunden videregives til tredjemand eller anvendes til andre formål. 

7. Betalingsbetingelser og ejendomsforbehold 

7.1. Alle priser oplyst af PROTECTer i danske kroner, eksklusiv moms. 

7.2. Der betales 20 dage netto kontant fra fakture-ringsdato, hvilken dato samtidig er at betragte som forfaldsdag i rentelovens forstand. 

7.3. Ved betaling efter forfaldstid er PROTECT be-rettiget til at kræve morarente med en rentesats udgørende 2% pr. påbegyndt måned. For rykkerskrivelser opkræves kr. 100,00 pr. gang ligesom gælden tillægges kr. 100,00 såfremt fordringen overdrages til inkasso. 

7.4. PROTECT har krav på effektiv betaling, hvorfor Kunden er uberettiget til at foretage nogen form for modregning overfor PROTECT, eksempelvis såfremt Kundens slutkunde ikke betaler. 

7.5. PROTECT har ejendomsretten til det solgte indtil fuld betaling inkl. eventuelle renter og omkostninger har fundet sted (ejendoms-forbehold). 

7.6. Ved salg af softwareabonnementer til Kunden kan PROTECT løbende sende fakturaer til Kunden uden varslinger, indtil abonnementet opsiges. 

8. Garanti 

8.1. PROTECTyder 60 måneders garanti for fejl og mangler på produkterne (Xtratus®/Xtratus Flex® dog kun 24 måneder) regnet fra fakturadato på Kundens faktura til sin kunde, og ikke over 66 måneder fra produktet leveres af PROTECT til Kunden, jf. pkt. 3.2. Reklamation skal ske straks. 

8.2. PROTECTyder 12 måneders garanti på ekstraud-styr, reservedele samt reparationer. 

8.3. Garantien omfatter udskiftning af defekte dele med nye eller brugte dele med samme funktionalitet samt intern arbejdstid hos PROTECT. 

8.4. Garantien inkluderer ikke tågevæske, batterier (forbrugsvarer), metalkabinettet, transportom-kostninger, almindelig ælde og slitage og ekstern arbejdstid. 

8.5. Garantien dækker ikke såfremt et produkt ikke er installeret i overensstemmelse med den manual, som hører til det enkelte produkt, såfremt Kunden har anvendt uoriginale dele el- ler såfremt Kunden eller Kundens slutkunde har anvendt uoriginal tågevæske. 

8.6. I tilfælde af en sag under garanti kan PROTECT til enhver tid kræve, at Kunden dokumenterer fejlen ved at udfylde en rapport udarbejdet af PROTECT og/eller, at Kunden skal sende produktet til en adresse, som PROTECT anviser. Kunden skal altid kunne oplyse serienumre på alle hovedprodukter. 

9. Afhjælpning 

9.1. Kunden kan i garantiperioden indsende man-gelfulde produkter til PROTECTmed henblik på PROTECT’s afhjælpning af eventuelle mangler. Kunden kan ikke i afhjælpningsperioden gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor PROTECT. 

10. Ansvarsbegrænsning 

10.1. Med undtagelse af garantiretten i pkt. 8, kan PROTECTikke mødes med krav i anledning af produkternes manglende aktivering uanset grund, tredjemands krav med relation til PROTECT’s produkter, enhver form for indirekte tab, følgeskader, person- og/eller materiel-skade ved installation, brug og udløsning af tågegeneratoren, manglende kompatibilitet mellem Kundens andre sikkerhedssystemer og PROTECT’s produkter, Kundens fejlbetjening samt fejlinstallation. PROTECT’s ansvar er i enhver henseende begrænset til det solgtes værdi. 

11. Produktansvar 

11.1. PROTECT har tegnet en produktansvarsfor-sikring der dækker det ansvar som PROTECT i henhold til retspraksis og præceptive regler kan idømmes. Forsikringen gælder globalt. PRO-TECTfraskriver sig udenfor EU sit produktansvar i videst muligt omfang, idet det mellem parterne er aftalt, at Kunden udenfor EU i det interne forhold mellem parterne påtager sig at hæfte for produktansvar. 

12. Misligholdelse 

12.1. Såfremt der sker misligholdelse i samhandlen mellem Kunden og PROTECT, kan den krænkede part gøre almindelige obligationsretlige mislig-holdelsesbeføjelser gældende, med mindre at det fremgår af nærværende Almindelig salgs­ og leveringsbetingelser. 

13. Lovvalg og værneting 

13.1. Enhver tvist udspringende af eller med relation til parternes retsforhold skal afgøres efter dansk ret, med undtagelse af eventuelle lovvalgsregler, der måtte henføre tvistens behandling til et andet lands lov. Tvisten behandles efter PROTECT’s valg enten ved byretten i Aarhus i første instans, eller ved voldgift i overensstemmelse med Lov om voldgift.

Varukorg
Rulla till toppen